Zapis o Lipniku ks. kanonika Jana Długosza

z ksiąg uposażeń  Biskupów Krakowskich.

po 1470 roku

....................................................................................

Z zasobów Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej

             Joannis Dlugosii senioris ,,Liber Beneficiorum dioecesis Cracoviensis", sygn. MS 194, k. 38

fotografie wykonał: ks. Piotr Guzik

.............................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

ks. Kan.Jan Długosz ,,Opera Omnia Vol-7,Liber beneficiorum diocesis cracoviensis:

Tom-I ” str.85 [skan106-http://rcin.org.pl] A. Przeździecki


 

Poprawna sygnatura- Z zasobów Archiwum Krakowskiej Kapituly Katedralnej: Joannis Dlugosii senioris

,,Liber Beneficiorum dioecesis Cracoviensis",

 sygn. MS 194, k. 38

…………………………………

LYPNYK, habens in se parochialem ecclesiam, cuius dominium et proprietas ad
Casimirum Poloniae regem pertinet. In qua sunt lanei cmethonales, de quibus
Omnibus datur darique debet decima manipularis pro scholastria Cracoviensi
[…] per abusum tamen et negligentiam scholasticorum Cracoviensium conversa est
in pecunialem et solvit annis singulis sex marcas latorum grossorum

…………………………

LYPNYK- LIPNIK;

 mający w sobie kościół parafialny ,własność i pożytki z niego należą do Kazimierza króla [ królestwa] Polski. W której [to wsi] są łany kmiece, z których wszystkich daje się i dawać trzeba dziesięcinę snopową dla scholastyków krakowskich[...] przez nadużycie jednak i opieszałość scholastyków krakowskich zamieniono ją na pieniężną i płaci [się] corocznie 6  marek=pieniążków w starych groszach [ z przed 1468 roku]
...............................

pomoc w tłumaczeniu Bartosz Małecki 2014

Z zasobów Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej

 Joannis Dlugosii ,,Liber Beneficiorum", sygn. MS 195, k. CCLXXII verso

fotografie wykonał: ks. Piotr Guzik

.............................................................................................................................................

 

......................................................

ks. Kan.Jan Długosz ,,Opera Omnia Vol-8,Liber beneficiorum diocesis cracoviensis:

 Tom-II ” str.291 [skan 310-http://rcin.org.pl] A. Przeździecki

…………………………..

Poprawna sygnatura- Z zasobów Archiwum Krakowskiej Kapituly Katedralnej:

Joannis Dlugosii ,,Liber Beneficiorum", sygn. MS 195, k. CCLXXII verso

……………..


 LYPNYK
Villa habens in se parochialem ecclesiam […], Sanct[....?] , cuius proprietas ad serenissimum Poloniae regem pertinet. In qua sunt lanei cmethonales, de quibus omnibus solvitur, solvique debet manipularis decima pro scholastria Cracoviensi;
per abusum tamen et negligentiam scholasticorum, conversa est in pecunialem, et solvit annis singulis sex marcas latorum grossorum; item taberna[...], item hortulani[...], item praedium[…]; item ecclesia et plebanus habet ibi proprios agros liberos, pro suo praedio et necessitate.
…………………………………….
..............................

LYPNYK- LIPNIK

.. Wieś, mająca w sobie kościół parafialny[…?],Święt[…?],  której własność należy do najjaśniejszego króla Polski. W której są łany kmiece, z których wszystkich daje się i dawać trzeba dziesięcinę snopową dla scholastyków krakowskich[ brak dokładnych danych o uposażonych] przez nadużycie jednak i opieszałość scholastyków krakowskich zamieniono ją na pieniężną i płaci [się] corocznie 6 marek=pieniążków w starych groszach [ z przed 1468 roku]

[Jest] Także karczma[…] [puste miejsce na powinności. O powinnościach brak danych]

[Są]... także zagrodnicy[...] [ puste miejsce na powinności. O powinnościach brak danych]

[Jest]  także folwark... [ puste miejsce na powinności. O powinnościach brak danych]

 [Jest] także kościół =parafia  i pleban mają tam własnych wolnych chłopów [nie pańszczyźnianych]=[wolnych od danin =dla króla] dla swojego folwarku i potrzeb.

...............................


 

zobacz tekst o pieniądzach str. 94 [82] w sprawie półgroszy z 1468 roku z publikacji i o półgroszach z czasów Króla Kazimierza Jagiellończyka

http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=81553&from=pubindex&dirids=1&lp=4204

http://www.historiapieniadza.pl/wp/?page_id=170

...............................

pomoc w tłumaczeniu Bartosz Małecki 2014

   A tak przetłumaczył  tylko co czytał, autor książki: Zarys dziejów Lipnika- dr nauk historycznych Jerzy Polak?